Hakkımızda     |      EN

Bize Ulaşın:   (0216) 3224170

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri 

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 21 Aralık 2017; İçerik Zenginleştirme:  6 Temmuz 2021

Planlama Nedir?

 

Planlama,belirli amaçlar, geçmiş veriler, tecrübeler, öngörüler ve trendler doğrultusunda, çeşitli kısıtlamalara da uyacak şekilde geleceğe dair kararlar alma olarak tanımlanabilir.

Kurumlar için planlama, kurumsal hedeflere ulaşmak yolunda kuruma ait kaynakların gerçekleştirmesi gereken görevleri ve bu görevlerin zamanlamalarını belirlemektir.

Bu bağlamda 'Kaynaklar' ile kastedilen satın alma, üretim, satış, finans, insan kaynakları, vb. tüm kurumsal fonksiyonları yerine getirmede rolü olan tesisler, makineler, donanımlar, ekipmanlar, malzemeler gibi unsurlar ile görevlerde rol alan tüm çalışanlar olarak düşünülebilir.

Her kurumun planlamaya ihtiyacı vardır.

'Geleceğe dönük planlama yapmayan bir kurum, işlerini tamamen şansa bırakmış demektir
ve bu kurum için her türlü gelişme muhtemelen sürpriz etkisi yaratacaktır...'

 

Kurumlarda hangi planlama faaliyetleri yürütülür?

Kurumlarda hali hazırda yürütülmekte olan her türlü göreve yönelik bir planlama süreci söz konusudur. Kurumlardaki farklı temel ve destek süreçlere karşılık gelen planlama süreçleri aşağıda özetlenmiştir:

 

Kurumsal Bölüm

Planlama Faaliyetleri, Süreçleri

:: Üretim / İmalat

Üretim Planlama

Kapasite Planlama

Detay Çizelgeleme

Malzeme Planlama

Satış ve Operasyon Planlama

Proses Planlama

:: Satın Alma

Tedarik Planlama

Satış ve Operasyon Planlama

Malzeme Planlama

Tedarikçi/Fason Planlama

Stok Yönetimi

:: Lojistik, Depo, Sevkiyat

Stok Yönetimi

Mal Kabulü, Sevk Planlama

Lojistik Planlama

:: Pazarlama

Orta Vade Talep Planlama

Promosyon Planlama

Fiyatlama

Ürün Portföy Yönetimi

Satış ve Operasyon Planlama

:: Satış

Kısa Vade Talep Planlama

 

 

:: Tasarım, Ür-Ge, Ar-Ge

Ürün Planlama

Proje Planlama

 

:: İnsan Kaynakları

İşgücü Planlama

 

 

:: Finans

Finansal Planlama

Fizibilite

 

:: Üst Yönetim

Stratejik İş Planlama

Satış ve Operasyon Planlama

 

:: Bilgi Teknolojileri

İşgücü Planlama

Proje Planlama

 

:: Kalite Kontrol

Üretim Planlama

İşgücü Planlama

 

:: Operasyon, Hizmet

İşgücü Planlama

Satış ve Operasyon Planlama

Malzeme Planlama

 

 

Tüm kurumların planlaması aynı şekilde mi yapılır?

Kurumsal planlamanın hangi sistematikler doğrultusunda uygulanması gerektiği, kurumun stratejilerine, ürettiği ürünlere veya sunduğu hizmetlere, mevcut tesislerine ve altyapısına, tedarik zinciri ilişkilerine, müşterilerinin beklentilerine göre değişecektir.

Pazarda rekabetçiliğe etki eden tüm unsurlar kurumsal planlama ihtiyaçlarını farklılaştıracaktır. Bu yüzden kurumsal planlama sistematiklerinin her kurum için farklı biçimde tasarlanması gerekmektedir. Öte yandan fonksiyonel planlama süreçlerinin genel çerçevesi ve ana hatları tüm kurumlar için benzerdir. Bu fonksiyonel süreçler üretim yapan işletmeler için ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

 

Bu fonksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi için, Makale: 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik nedir?'

 

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

Tedarik zincirleri boyunca malzemelerin ve bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri arasında karşılıklı akışının etkin ve doğru şekilde sağlanmasına yönelik tüm yönetsel görevler, Tedarik Zinciri Yönetimi olarak tanımlanabilir...
» yazının devamı için tıklayınız.

Talep Planlama nedir?

Kurumun ürünlerine veya hizmetlerine yönelik gelecekte oluşacak talebin miktarını ve zamanlamasını doğru şekilde öngörebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği sistematik planlama faaliyetlerinin tümü Talep Planlama olarak adlandırılabilir...
» yazının devamı için tıklayınız.

 

 

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) orta ve uzun vadede öngörülen müşteri talebi ile kurumun sağlayabileceği tedariği dengelerken stratejilere ve karlılığa odaklanan yenilikçi bir planlama sürecidir...
» yazının devamı için
tıklayınız.

 

Üretim Planlama & Kontrol nedir?

Üretim planlama, müşteri taleplerini karşılayacak ve üretim ortamındaki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları kurumun performans hedefleri doğrultusunda kullanacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesidir...  
» yazının devamı için tıklayınız.

 

Malzeme Planlama nedir?

Hammadde, bileşen, yarı mamul ve son ürün gibi malzemelerin tedarik zincirleri boyunca tesisler arası taşınması, tesisler içerisinde yer değiştirilmesi, bekletilmesi, işlenmesi veya saklanması faaliyetlerinin organize edilmesi Malzeme Planlama olarak tanımlanabilir...  

» yazının devamı için tıklayınız.

 

Detay Çizelgeleme nedir?

Detay Çizelgeleme, yapılması gereken işlerin hangi kaynaklar tarafından hangi zaman aralıklarında yapılacağının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Çizelgeleme sonucunda, işlerin başlangıç ve tamamlanma zamanlamalarını gösteren bir "Çizelge" oluşturulur...  

» yazının devamı için tıklayınız.

 

Lojistik Planlama nedir?

Lojistik, organizasyonlarda Tedarik zinciri boyunca tesisten tesise malzeme akışlarının ve bu akışlar ile ilgili bilgilerin planlaması ve kontrolü ile ilgilenir. Lojistik doğru malzemenin, doğru yerde, doğru zamanda hazır edilmesine çalışır...  

» yazının devamı için tıklayınız.

 

İşgücü Planlama nedir?

Kurumun faaliyetleri gereği ihtiyaç duyduğu işgücünün miktarını ve kalifikasyon düzeyini aldığı işler ve geleceğe dönük beklentileri doğrultusunda zamana bağlı olarak organize etmesi İşgücü Planlama olarak tanımlanabilir... 

» yazının devamı için tıklayınız.

Planlama'da Yenilikçi Yaklaşımlar ve Optimizasyon Nedir?

Optimizasyon en iyiyi, yani optimum olanı aramaktır. Planlamada optimizasyon ise mevcut koşulların ve kısıtlamaların varlığında kurumsal performansı artıracak en iyi planlama kararlarının verilmeye çalışılması olarak düşünülebilir... 

  » yazının devamı için tıklayınız.

 

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, mevcut planlama süreçlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, sonrasında da süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini kurgulamaktır.

Optimum Planlama, planlama süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

İlk yayınlanma: 21 Aralık 2017; revizyonlar ve içerik zenginleştirme: 6 Temmuz 2021
Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

 

 

 

'Planlama' süreçlerine odaklı Optimum Planlama eğitimleri nelerdir?

 


Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme

Eğitim Programı

 

Modül 1

Üretim Planlama ve Sipariş Yönetimi

 

Modül 2

Malzeme ve Kapasite Planlama

 

Modül 3

Üretim Takibi ve Kontrolü

 

Modül 4

İş Akışlarını Detay Çizelgeleme

 

Modül 5

İleri Çizelgeleme Yöntemleri

Teslimat performansı, kaynak kapasiteleri, verimlilik, stoklar ve maliyetler arasındaki dengeleri hızlı ve etkin biçimde oluşturacak üretim planlama sistematiklerinin kurulmasıdır.

Bugüne kadar 300+ kurumdan gelen 900+ yönetici ve çalışanın katılımıyla 100+ defa sunulan en popüler içerikli modüllerin toplandığı eğitimimizdir.

Eğitimin internet sayfası için tıklayınız:

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme eğitim programı

 


Talep Planlama ve Satış Tahminleme

Eğitim Programı

 

1.Gün

Talepleri Etkileyen Faktörler
Tahmini Kim, Nasıl Üretir?
Tahmin Piramidi, Gruplama
Eğilimler ve Sezonsallık

Satış ve Operasyon Planlama
Bütçe Farkları, Öncelikleme
Tedarik Zincirinde İşbirliği
Tahmin Doğruluğu

 

2.Gün

Veri Kalitesi, Temizliği

Hareketli Ortalamalar

Eğilimli Mevsimsellik,

Üstel Düzeltme, ARIMA

Yok Satma, Olaylar Geçmişi

Varsayımların Yönetimi

Ürün Girişleri/Çıkışları

Promosyonlar, Muhakeme

Kurumun yakın, orta ve uzun vadede karşılaşacağı müşteri taleplerinin doğru biçimde tahmin edilmesine ve etkin şekilde planlamasına yönelik güvenilir sistematiklerin kurulmasıdır.

Bugüne kadar 80+ kurumdan gelen 300+ yönetici ve çalışanın katılımıyla 30+ defa sunulan modüllerin toplandığı eğitimimizdir.

Eğitimin internet sayfası için tıklayınız:

Talep Planlama ve Satış Tahminleme eğitimi

 


Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP)

Eğitim Programı

 

1.Gün

S&OP/IBP Sürecinin Yapısı ve İşleyişi
Talep ile Tedarik Dengesi ve Dengesizliği
Bütçeleme Süreci ile S&OP/IBP Farkları
S&OP Takvimi, Hazırlıklar ve Toplantılar
Ürün Planlama, Ürün Portföy Yönetimi

 

2.Gün

Talep Planlama ve Tahminleme
Olaylar, Varsayımlar, Performans Takibi
Tedarik Planlama ve Senaryo Oluşturma
Kaynaklar, Darboğazlar, Performans
Talep ve Tedarik Planlama Dashboard’ları

 

3.Gün

S&OP’de Görevler ve Sorumluluklar
Veri, Süreç ve Yazılım İhtiyaçları
Maliyet Faktörleri ve Finansal Planlama
Bütçe Fark Analizleri ve Mutabakat
Yönetim Gözden Geçirmesi, Karar Alma

Kurum bünyesinde Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin yapılandırılmasına veya mevcut işleyişin iyileştirilmesine katkı sağlayacak bilgi, deneyim ve uygulama örnekleri sunulacaktır.

Entegre İş Planlama (Integrated Business Planning, IBP) olarak da adlandırılan Satış ve Operasyon Planlama satış, pazarlama, üretim, planlama, satın alma, lojistik ve finans gibi tüm organizasyonel departmanlarının planlarını birbiri ile entegre eden bir yaklaşımdır.

Eğitimin internet sayfası için tıklayınız:

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP) eğitimi

 

 

 

Açık eğitim, kuruma özel eğitim veya danışmanlık talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

« BAŞA DÖN

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Üretim Planlama nedir ? Talep Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitimler ve Modüller

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Talep Planlama ve Satış Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2021, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon