Ana Sayfa     |     Hakkımızda     |      EN

             Bize Ulaşın:

Online Eğitim Takvimi için tıklayınız     |    (0216) 3224170

 

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

 

Demand Planning & Sales Forecasting

Sales and Operations
Planning (S&OP)

Capacity & Materials
Planning

Master Production
Scheduling (MPS)

Rough-Cut Capacity
Planning (RCCP)

Material Requirements
Planning (MRP)

Capacity Requirements
Planning (CRP)

Advanced Production
Scheduling (APS)

Detailed Scheduling

Mathematical
Programming (MP)

Workforce Planning
& Scheduling (WPS)

Logistics & Distribution Planning

 

 

 

 

 

Üretim Planlama Nedir?

Son Güncelleme
5 Şubat 2018

 

 

Üretim planlama, müşteri taleplerini karşılayacak ve üretim ortamındaki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları kurumun performans hedefleri doğrultusunda kullanacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesidir.

 

Üretim planlama üretici kurumlar için kritik bir iş sürecidir. Bu yüzden üreticilerin hem müşteri beklentilerine, hem de kendi kurumsal hedeflerine cevap verecek şekilde tasarlanmış ve başarı ile uygulanan bir üretim planlama sürecine ihtiyacı vardır.

 

Hazırlanan üretim planı, üretimin çıktılarının miktar ve zamanlamasını gösteren bir projeksiyondur.

 

 

 

Üretim Planlama'da göz önünde bulundurulması gereken unsurlar nelerdir?

 

Başarılı bir üretim planı hazırlayabilmek için göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda unsur vardır. Bu unsurların büyük kısmı aşağıdaki gibi listelenebilir:

 

● Karşılanması gereken mevcut müşteri siparişleri ve siparişlerin farklı öncelikleri ve aciliyetleri

● Gelecekte oluşması muhtemel müşteri talepleri (tahminler)

● Mevcut ve kullanılabilir durumda olan hammadde, yarı mamul ve mamul stokları

● Üretime verilmiş olan açık emirler ile tedarikçilere verilmiş olan açık siparişler

● Ürünlerin kritik kapasite ihtiyaçları

● Üretim kaynakların kapasiteleri ve mevcut iş yükleri

● Ürünleri oluşturan malzemelerin güncel listesi ve miktarları (ürün ağaçları)

● Üretim elemanlarının (kalıp, vb.) kapasiteleri ve kullanılabilirlikleri

● İşgücü kapasitesine ilişkin kısıtlamalar (vardiya adetleri, fazla mesai, vb.)

● Kurumsal hedefler ve performans göstergeleri,

● Satın alma, üretim, depolama veya lojistik süreçlerine ilişkin öncelikler, kısıtlamalar ve maliyetler,

● vb.

 

Kurumlar özelinde, yukarıdaki listeye ek olarak daha pek çok kritik unsur sıralanabilecektir. Bu unsurlar üretimini planlarken imkan ve öncelikler doğrultusunda, göz önünde bulundurulacak veriler, bilgiler, performans göstergeleri ve/veya kısıtlamalar olarak değerlendirilebilir. Çok sayıda etkileyen unsurun olması, kurumlarda üretimin etkin şekilde planlamasını zorlaştırmaktadır.

 

Üretim planlamayı, kaynak kapasiteleri ve malzeme planlamasından bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Bu yüzden Optimum Planlama bu konuyu Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama başlığı altında bütünsel olarak ele almaktadır.

 

 

Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama'nın ne gibi amaçları vardır?

 

Siparişe üretilen ürünlerde terminlerin kaçırılmaması, stoğa üretilen ürünlerin ise yok satılmaması müşteri memnuniyetini sağlayacak temel amaçlardır. Diğer taraftan üretim, depolama vb. tedarik zinciri süreçlerinin oluşturacağı maliyetlerin de minimize edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden üretim planlama süreçleri, üretim taleplerini karşılarken oluşabilecek maliyetleri de minimize edecek şekilde kurgulanmalıdır.

 

 

 

Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama'da hangi süreçler söz konusudur?

 

Son ürünlerin ne zamana hazır edilmesi gerektiğini belirleyen sürece Ana Üretim Planlama (MPS*), ilgili kapasite kontrol sürecine ise Kaba Kapasite Planlama (RCCP*) adı verilir.

 

Yarı mamul ve hammaddenin planlamasına genel olarak Malzeme Planlama adı verilir. Bu kapsamda sıkça kullanılan yaklaşımlar Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP*) veya Yalın Üretim ortamlarındaki Kanban sistemleridir. MRP kullanıldığı durumda ilgili kaynak kapasitesi kontrol süreci Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP*) olarak adlandırılır.

 

Kapasiteleri ve malzemeleri planlamada Kısıtlar Teorisi (TOC*) yaklaşımı da faydalı bilgiler ve çözümleme teknikleri sunmaktadır.

 

* Kısaltmalar:

MPS: Master Production Scheduling

RCCP: Rough-Cut Capacity Planning

MRP: Material Requirements Planning

CRP: Capacity Requirements Planning

TOC: Theory of Constraints

 

 

Tüm kurumların üretim planlaması aynı şekilde yapılabilir mi?

 

Üretim planlamanın kurum içinde hangi sistematikler doğrultusunda uygulanması gerektiği, kurumun üretim stratejisi, ürün özellikleri, üretim ortamı fiziksel yapısı, tedarik zinciri ilişkileri, müşteri talebinin yapısı, özetle pazarda kurumun rekabetçiliğine etki eden tüm unsurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir.

 

Üretim planlamada temel yaklaşım, kurum özelindeki planlama faaliyetlerini uzun, orta ve kısa vade gibi farklı planlama ufuklarında; ürün grupları, son ürünler, yarı mamuller veya operasyonlar gibi farklı kalem detaylarında belli gruplamalar, belirlenen öncelikler ve varsayımlar doğrultusunda organize ederek çözümleme yoluna gitmektir.

 

 

Kurumlarda hangi planlama süreçleri söz konusudur?

 

Kurumsal planlama sistematikleri her kurum için kuruma özel biçimde tasarlanması ve uygulanması gerekir. Öte yandan hemen her kurumun Tedarik Zinciri Yönetiminde mükemmellik hedefleyen kurumların belli başlı fonksiyonel planlama süreçlerine ihtiyacı vardır. Bu süreçler ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir (bkz. Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik nedir?).

 

 

 

Üretim Planlama diğer planlama faaliyetlerinden etkilenir mi?

 

Üretim planlanırken sadece üretim ortamının göz önünde bulundurulması yeterli olmamaktadır. Müşteri talepleri, pazar dinamikleri, tedarik ve satın alma, depolama ve stoklar ile dağıtım ve  lojistik kaynaklı pek çok faktör üretim planlarını hazırlarken göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Satış/Pazarlama ve Üretim Planlama İlişkileri: Üretilen talep tahminlerinden yüksek sapmaların olması, siparişlerin sık sık değiştirilmesi, sipariş iptalleri, bir anda ortaya çıkan acil siparişler, kurumun tedarik, üretim, depolama ve lojistik süreçlerinin tamamını olumsuz yönde etkilemektedir. Müşteri memnuniyeti ile kaynakların ve malzemelerin doğru iş emirlerinde kullanılması için Talep Planlama  ve Üretim Planlama'nın etkin koordinasyonu gereklidir (bkz. Talep Planlama nedir?).

 

Stoklar ve Üretim Planlama İlişkileri: Üretimin stoklardan bağımsız olarak düşünülmesi söz konusu olamaz. Üretimde kullanılacak hammadde ve bileşenlerin üretim planlarını aksatmayacak şekilde temin edilmesi gerekir. Stoğa üretim yapılan ortamlarda talepteki ve tedarikteki dalgalanmalardan korunmak için mamul stokları da etkin şekilde planlanmalı ve oluşturulmalıdır.
 

Depolama, Lojistik ve Üretim Planlama İlişkileri: Üretimin çıktılarının saklandığı depolar ile ilgili kritik unsurlar, saklama, sipariş hazırlama ve  yükleme-boşaltma kapasiteleri ile stok tutma ve depo maliyetleridir. Stokların istenen lokasyonlara dağıtım kanalları boyunca transferinin organize edildiği Lojistik Planlama süreçleri de üretim çıktılarının taşıma zamanlamaları, taşıma biçimleri ve gerekiyorsa rotalamalarını belirlemeye odaklanmaktadır. Depolama ve Lojistiğe ilişkin kısıtlamalar ve öncelikler, üretim planlarını doğrudan etkileyebilir (bkz. Stok Yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama nedir?).

 

 

Planlama süreçlerinde entegrasyon gerekli midir?

 

Talep, Tedarik, Üretim, Lojistik, vb. süreç planlamalarının entegre şekilde yapılamaması kurumun kaynak kullanımında ve talepleri karşılamasında çeşitli verimsizliklere ve maddi kayıplara sebep olmakta, kurumun teslimat performansını ve karlılığını etkilemektedir. Bu yüzden Üretim Planlama, planlama ile ilgili diğer süreçlerden bağımsız olarak düşünülmemelidir.

 

Uzun vadede departmanların eşgüdümü, Stratejik İş Planlama'nın ortaya koyacağı stratejik hedefler ile sağlanır.

 

Orta vadede, departmanlar arası koordinasyon Satış ve Operasyon Planlama Süreci ile sağlanabilmektedir (bkz. Satış ve Operasyon Planlama nedir?).

 

Yakın vadede koordinasyon Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Sevkiyat ile Talep Planlama ve Sipariş Yönetimi arası entegrasyon ile sağlanabilir.

 

 

Üretim Planlama'da yenilikçi yaklaşımlar nelerdir?

 

Bilgi teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde üretim planlamada yenilikçi sistematikler uygulanması gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşımları Yöneylem Araştırmaları (Operations Research) kapsamında geliştirilen çeşitli optimizasyon tekniklerini kullanmaktadır. Bu teknikler sayesinde müşteri memnuniyetini sağlayan, kurum kaynaklarının verimliliğini artıran ve tüm bunları başarırken maliyetleri minimize eden sistematikler oluşturulabilmektedir (bkz. Optimizasyon nedir?).

 

Ayrıca genellikle çok sayıda faktörün varlığında, manüel olarak, deneme-yanılma yoluyla ve uzun sürelerde hazırlanabilen üretim planları uygulanan yenilikçi sistematikler sayesinde çok daha kısa sürelerde daha etkin şekilde oluşturulabilmektedir.

 

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, üretim planlama ile ilgili uygulayabileceği alternatif teknik ve yaklaşımları öğrenmesi, kendi ihtiyaçlarını belirlemesi ve planlama süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini tespit etmesidir.

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Bu yazı, bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

- Dr. İlker Güçlü, Optimum Planlama

 

 

 

Üretim Planlama odaklı Optimum Planlama programları hangileridir?

 


 

Kısa vadede siparişleri yetiştirme veya yok satmama gibi hedefler doğrultusunda üretim planlarının oluşturulmasına ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesine odaklanan programdır.

Kritik üretim kaynaklarının kapasitelerinin kontrol edilmesi ve malzeme planlarının hazırlanması program kapsamında ele alınmaktadır.

Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme planlamasında çeşitli kısıtlamalar ve maliyet unsurlarının eş zamanlı olarak ele alındığı yenilikçi optimizasyon yaklaşımları da program kapsamında paylaşılmaktadır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Üretim yapan kurumlar bünyesindeki tüm fonksiyonel planlama süreçlerini, birbirileri ile ilişkilerini, her bir süreçteki alternatif yaklaşım ve teknikleri tüm boyutlarıyla kapsayan eğitim programıdır.

Planlamanın temel mantığını ve kurumsal planlamanın "büyük resim"ini anlatan eğitimdir.

Klasik planlama teknikleri ile yenilikçi optimizasyon yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde ele alınır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 


 

Kurumun tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet avantajı sağlayacak sistematikler oluşturulmasına yönelik temel bilgiler, teknikler ve uygulama örneklerinin sunulduğu sertifikasyon programıdır.

Bu sayede tedarik zinciri boyunca tüm kurumsal kaynakların operasyonel verimlilikleri, kurumların teslimat performansları ve müşterilerin memnuniyetleri artırılabilecek, öte yandan da tedarik, üretim, dağıtım ve stok maliyetleri düşürülebilecektir.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

Orta ve uzun vadede öngörülen müşteri talebi ile kurumun bunu karşılamaya yönelik sağlayabileceği tedariği dengelerken stratejilere ve karlılığa odaklanan Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin tüm boyutlarıyla paylaşıldığı programdır.

S&OP, bu kapsamda kurumsal departmanların planlarını birbiri ile entegre ederken ürün grupları düzeyinde oluşturulan malzeme, üretim ve dağıtım planlarının darboğaz kaynak kapasitelerine uygunluğu denetler.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

Üretim tesisi içerisinde iş akışlarının operasyonel düzeyde optimizasyonununa yönelik yürütülen detay çizelgelemenin tüm boyutlarıyla anlatıldığı programdır.

Üretim ortamında söz konusu olan iş emirleri, makineler ve benzeri kaynakların kapasiteleri ve özellikleri, operasyonlar ve işlem süreleri, setuplar, hammadde tedarik zamanlamaları, parti büyüklükleri, üretim ve taşıma kısıtları, vb. çok sayıda faktör detay çizelgelerin oluşturulmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Programın tüm detaylarını incelemek için tıklayınız.

 

 


 

 

Optimum Planlama'nın Diğer Programları

 

Optimum Planlama, kurumların planlama kabiliyetlerini iyileştirerek kurumsal performansı artırmaya odaklı eğitim programları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Eğitim programları kapsamında sunulan diğer ana modüller şu şekildedir:

 

 

 

 

« BAŞA DÖN

Planlama nedir?

Talep Planlama ve Tahminleme nedir?

Satış ve Operasyon Planlama nedir?

Üretim Planlama nedir?

Malzeme Planlama nedir?

Detay Çizelgeleme nedir?

Stok Optimizasyonu nedir?

Depo ve Lojistik Planlama nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

İşgücü Planlama nedir?

Optimizasyon nedir?

 

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Talep Planlama nedir ? Satış ve Operasyon Planlama ? Üretim Planlama nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Depo ve Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim ve Sertifika Programları

Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Talep Planlama ve Tahminleme Satış ve Operasyon Planlama

Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Ana Üretim, Kapasite & Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Stok Yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama İşgücü Planlama Optimizasyon Teknikleri Kalite Yönetiminin Temelleri İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım

Danışmanlık

 

Referanslar

Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2020, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir, Üretim Planlama Nedir, Talep Planlama Nedir, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir, Detay Çizelgeleme Nedir, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi Nedir, Optimizasyon Nedir, İşgücü Planlama Nedir, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Workshop, Seminer, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC,